مطالب مرتبط با کلید واژه

واحد


واحد پژوهش درآموزش

  اعضای شورای  کارشناس واحد شرح وظایف  اولویت های پژوهشی راهنمای نگارش پروپوزال  فرم پیش نویس طرح پژوهش در آموزش    

واحد دانش پژوهی و طرح های نوآورانه آموزشی

    اعضای کمیته دانش پژوهی   کارشناس واحد    شرح وظایف واحد دانش پژوهی   فرآیند اخذ امتیاز دانش پژوهی   اطلاعات تکمیلی در خصوص دانش پژوهی   اولویت های طرح های نوآورانه   اتصال به سامانه ملی فعالیت های نوآورانه آموزشی                                   ...

واحد برنامه ریزی درسی

اعضای کمیته برنامه‌ریزی درسی کارشناس واحد  شرح وظایف فرم ها، فرآیندها و آیین نامه ها 

اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی

اعضای کمیته اعتبار بخشی درون دانشگاهی   کارشناس واحد  شرح وظایف کمیته اعتبار بخشی درون دانشگاهی  برنامه جامع ارزیابی درونی اعتباربخشی مراکز آموزشی- درمانی  فرآیند ارزیابی درونی  اعتباربخشی مراکز آموزشی- درمانی  استانداردهای ملی اعتبار بخشی مراکز آموزشی - درمانی دریافت گواهی شرکت در دوره ی آموزشی اعتبار بخشی          ...

آموزش های مبتنی بر جامعه و پاسخگو

اعضای کمیته  کارشناس واحد  شرح وظایف برنامه عملیاتی  پرسشنامه فعالیت های اجتماعی در حوزه پاسخگویی و مشارکت اجتماعی   جشنواره اتا            

اعضای کمیته

مسؤل واحد: سر کار خانم دکتر پگاه محقق  دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی  کارشناس واحد: سرکار خانم مژگان احمری نژاد