مطالب مرتبط با کلید واژه

شرح


واحد پژوهش درآموزش

  اعضای شورای  کارشناس واحد شرح وظایف  اولویت های پژوهشی راهنمای نگارش پروپوزال  فرم پیش نویس طرح پژوهش در آموزش    

اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی

اعضای کمیته اعتبار بخشی درون دانشگاهی   کارشناس واحد  شرح وظایف کمیته اعتبار بخشی درون دانشگاهی  برنامه جامع ارزیابی درونی اعتباربخشی مراکز آموزشی- درمانی  فرآیند ارزیابی درونی  اعتباربخشی مراکز آموزشی- درمانی  استانداردهای ملی اعتبار بخشی مراکز آموزشی - درمانی دریافت گواهی شرکت در دوره ی آموزشی اعتبار بخشی          ...

آموزش های مبتنی بر جامعه و پاسخگو

اعضای کمیته  کارشناس واحد  شرح وظایف برنامه عملیاتی  پرسشنامه فعالیت های اجتماعی در حوزه پاسخگویی و مشارکت اجتماعی   جشنواره اتا