مطالب مرتبط با کلید واژه

اراک


فرایند اداره دانش آموختگان

فرآیند فارغ التحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی اراک فرآیند صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی از دانشگاه علوم پزشکی اراک فرایند صدور گواهی موقت تحصیلی دانش آموختگان در دانشگاه علوم پزشکی اراک فرایند صدور تاییدیه تحصیلی از دانشگاه علوم پزشکی اراک

فرایندهای اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی

فرایند ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دستیاری و تحصیلات تکمیلی فرایند انتقال دستیار تخصصی بالینی در سامانه نقل و انتقال فرایندانتقال دستیاران به دانشگاه علوم پزشکی اراک فرایند انتقال دستیاران از دانشگاه علوم پزشکی اراک  

دانشکده ها

شروع کلاس‌ها: 1402/07/29 انتخاب واحد کلیه پذیرفته شدگان پس از پایان زمان ثبت نام توسط آموزش دانشکده مربوطه انجام می گردد. جهت مشاهده انتخاب واحد و برنامه هفتگی خود به شرح ذیل اقدام نمایید. درصورت اطلاعات بیشتر با دانشکده مربوطه تماس  حاصل ...