مطالب مرتبط با کلید واژه

مراکز


واحد نظارت بر دفاتر توسعه آموزش

اعضای دفاتر توسعه در دانشکده‌ها و مراکز آموزشی درمانی کارشناس واحد آیین نامه شرح وظایف فرم ها تقویم جلسات مشترک مرکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش پزشکی دانشگاه