مطالب مرتبط با کلید واژه

توانمندسازی اساتید


ثبت نام در کارگاه

جهت ثبت نام،   نام کارگاه  مورد نظر را  انتخاب نمایید. ردیف عنوان برنامه تاریخ کارگاه روز هفته ساعت مدرس 1 دانشگاه نسل سوم، چرایی و چگونگی ایجاد آن 1400/7/25 یکشنبه 10-12 دکتر آب سالان 2 اصول و مبانی راه اندازی کسب و کارهای حوزه سلامت 1400/8/5 چهارشنبه 10-12 دکتر صلواتی زاده 3 تدریس مبتنی بر مبنای دانش علوم مغز و ذهن 1400/8/10 دوشنبه 10-12 دکتر قنبری 4 تدریس ...