مطالب مرتبط با کلید واژه " توانمندسازی "


واحد توانمند سازی اساتید

    معرفی واحد توانمند سازی برنامه کارگاه ها  نیازسنجی جهت برگزاری کارگاه های جدید  ثبت نام در کارگاه  درخواست صدور گواهی کارگاه های برگزار شده  منابع کارگاه های برگزار شده    

برنامه کارگاه ها

   برنامه شش ماهه اول 99   برنامه شش ماهه دوم 98    برنامه شش ماهه اول 98      برنامه شش ماهه دوم 97

واحد توانمندسازی

   معرفی واحد توانمند سازی برنامه کارگاه ها  نیازسنجی جهت برگزاری کارگاه های جدید  ثبت نام در کارگاه  درخواست صدور گواهی کارگاه های برگزار شده  منابع کارگاه های برگزار شده