مطالب مرتبط با کلید واژه " دفاتر "


واحد هماهنگی دفاتر توسعه آموزش

   معرفی احد هماهنگی دفاتر توسعه  دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی آیین نامه ها و دستورالعمل ها ی دفاتر توسعه