مطالب مرتبط با کلید واژه " اعضای شورا "


اعضای شورای پژوهش در آموزش

اعضا شورای پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1398       نام و نام خانوادگی پست اجرایی سمت   دکتر سعید چنگیزی آشتیانی معاون آموزش رئیس شورا   دکتر داود حکمت پو مدیر EDC نایب رئیس شورا   دکتر پگاه محقق  عضو هیات علمی دانشکده پزشکی عضو شورا   دکتر مهسا شکور عضو هیات علمی EDC عضو شورا   دکتر مجتبی هاشمی عضو ...