مطالب مرتبط با کلید واژه " بیمارستان ها "


دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی

  مسئولین دفاتر توسعه  نام و نام خانودگی سمت دکتر مهدیه موندنی زاده مسئول دفتر توسعه دانشکده پزشکی دکتر محبوبه سجادی مسئول دفتر دانشکده پرستاری دکتر راحله سلطانی مسئول دفتر دانشکده بهداشت دکتر فاطمه قهرمانی مسئول دفتر دانشکده پیراپزشکی دکتر شکیبا صفت مسئول دفتر دانشکده دندانپزشکی دکترآیدین شاکری مسئول دفتر بیمارستان ولیعصر دکتر مهدی بختیار مسئول دفتر ...