مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز مجاز


آیین نامه ها و دستورالعمل های تولید محتوا

آیین نامه ها و دستورالعمل های تولید محتوا

 شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی الزامات تولید محتوای الکترونیکی دومین فراخوان موکس ملی آرمان (دانشگاه علوم پزشکی مجازی) راهنمای تولید محتوای الکترونیکی آموزه های آرمان دستورالعمل ارایه درس در ترم دوم سال تحصیلی 1401-1400 الزامات ارائه درس به صورت الکترونیکی در دوران پاندمی کووید ...