مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیته دانشجویی


اعضای کمیته

مسئول کمیته دانشجویی: دکتر مهرک منتظران دبیر کمیته دانشجویی: سینا یوسفیان- دانشجوی رشته پزشکی کارشناس کمیته دانشجویی:  زهرا میرزایی