مطالب مرتبط با کلید واژه " آینده نگاری "


بسته آینده نگاری ومرجعیت علمی در آموزش پزشکی

  مسئول بسته:  دکتر سید حامد میرحسینی  رشته :دکتری تخصصی  بهداشت محیط  کارشناس بسته:   خانم ریحانه هاشمی فرد     اهداف بسته:  تحلیل مفهومی و تعیین ویژگی های تعریفی مرجعیت علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی تعیین شاخص های مرجعیت علمی توسعه سنجه ها و نظام جمع آوری اطالعات در مورد ...