مطالب مرتبط با کلید واژه " اعتبار بخشی "


اعتبار بخشی برنامه های آموزشی

  مسئول بسته :دکتر مهسا شکور  رشته : دکتری تخصصی آموزش پزشکی                         مرتبه علمی  :استادیار        کارشناس بسته : خانم رضوان آزاد                        ...