مطالب مرتبط با کلید واژه

اطلاعیه
اطلاعیه برگزاری برنامه های آموزش مداوم

اطلاعیه برگزاری برنامه های آموزش مداوم

  اطلاعیه برنامه های اردیبهشت 1400 ردیف تاریخ اجرای برنامه ساعت اجرای برنامه عنوان برنامه مرکز مجری برنامه گروه هدف تاریخ ثبت نام ساعت ثبت نام 12 1400/02/13 9-10 برنامه ریزی درسی- بازنگری برنامه درسی مرکز اموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اراک اعضای هیات علمی  1400/01/17 14 11 1400/02/13 9-12 اصول جراحی های دهان دانشکده دندانپزشکی و جامعه دندانپزشکی ایران شاخه استان مرکزی دندانپزشک     10 1400/02/12 9-12 اصول ...