دستورالعمل امحاء پرونده بستری درمانگاه و دفاتر گزارش سوپروایزر در بخشهای بستری