نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
تعاریف جدید در ثبت تخت فعال و بیماران اورژانسی در سامانه آوابآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل امحاء پرونده بستری درمانگاه و دفاتر گزارش سوپروایزر در بخشهای بستریآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل ارزیابی تغذیه ای کودکان و نوجوانان بستری + فرم هاآمار و سطح بندی خدمات
فرم ارزیابی تخصصی مددکاری اجتماعیآمار و سطح بندی خدمات
فرم ارزیابی اولیه نوزادانآمار و سطح بندی خدمات
یکسان سازی فرمت صورتجلساتآمار و سطح بندی خدمات
یکسان سازی فرمت صورتجلساتاداره پرستاری
فرم آموزش به بیماراداره پرستاری
چک لیست نظارتی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت پرستاری در منزلاداره پرستاری
استاندارد شیت ICUآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت NICUآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت PICUآمار و سطح بندی خدمات
راهنمای اعتبار بخشی واحد مدیریت اطلاعات سلامتآمار و سطح بندی خدمات
فرم های استاندارد بخش زایمانآمار و سطح بندی خدمات
فرم های اختصاصی پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
فرم های اصلی و اورژانس پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
کتاب ICD ۹-CMآمار و سطح بندی خدمات
کتاب ICD- ۱۰آمار و سطح بندی خدمات
سیستم Pacsآمار و سطح بندی خدمات
تشخیصی نویسیآمار و سطح بندی خدمات