آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اداره تجهیزات پزشکی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تایید شرایط نصب تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراکفرم تایید شرایط نصب تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراکاداره تجهیزات پزشکی
فرم وضعیت فنی دستگاه مشمول جایگزینیفرم وضعیت فنی دستگاه مشمول جایگزینیاداره تجهیزات پزشکی
فرم درخواست خرید تجھیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزیفرم درخواست خرید تجھیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزیاداره تجهیزات پزشکی
فرم درخواست اسقاط تجھیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزیفرم درخواست اسقاط تجھیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزیاداره تجهیزات پزشکی
ضوابط گزارش حوادث ناگوار و فراخوانی وسایل پزشکیضوابط گزارش حوادث ناگوار و فراخوانی وسایل پزشکیاداره تجهیزات پزشکی
ضوابط،الزامات ونکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات پزشکیضوابط،الزامات ونکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات پزشکیاداره تجهیزات پزشکی
ضوابط نحوه توزیع و عرضه تجهیزات پزشکیضوابط نحوه توزیع و عرضه تجهیزات پزشکیاداره تجهیزات پزشکی
ضوابط صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت برای ارایه خدمات کنترل کیفی وسایل و تجهیزات پزشکیضوابط صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت برای ارایه خدمات کنترل کیفی وسایل و تجهیزات پزشکیاداره تجهیزات پزشکی
ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتوتشخیصیضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتوتشخیصیاداره تجهیزات پزشکی
ضوابط تایید صلاحیت سازمانهای ممیزی تولید تجهیزات پزشکیضوابط تایید صلاحیت سازمانهای ممیزی تولید تجهیزات پزشکیاداره تجهیزات پزشکی
ضوابط برچسب گذاری وسایل پزشکیضوابط برچسب گذاری وسایل پزشکیاداره تجهیزات پزشکی
ضوابط نصب و راه اندازی، جایگزینی (اسقاط) و جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه ای مشمول سطح بندیضوابط نصب و راه اندازی، جایگزینی (اسقاط) و جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه ای مشمول سطح بندیاداره تجهیزات پزشکی
دستورالعمل اجرایی رتبه بندی شرکت های بازرگانی(وارداتی) تجهیزات پزشکیدستورالعمل اجرایی رتبه بندی شرکت های بازرگانی(وارداتی) تجهیزات پزشکیاداره تجهیزات پزشکی
ضوابط خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکیضوابط خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکیاداره تجهیزات پزشکی
مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامتمجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامتاداره تجهیزات پزشکی
الزامات اساسی (اصول ایمنی و عملکرد)وسایل پزشکیالزامات اساسی (اصول ایمنی و عملکرد)وسایل پزشکیاداره تجهیزات پزشکی
لیست استانداردهای الزامی وسایل پزشکی مشمول اعلام شده توسط اداره کارشناسی تجهیزات پزشکیلیست استانداردهای الزامی وسایل پزشکی مشمول اعلام شده توسط اداره کارشناسی تجهیزات پزشکیاداره تجهیزات پزشکی
آیین نامه تجهیزات پزشکیآیین نامه تجهیزات پزشکیاداره تجهیزات پزشکی
ضوابط وسایل پزشکی بازسازی شده (Refurbished devices)ضوابط وسایل پزشکی بازسازی شده (Refurbished devices)اداره تجهیزات پزشکی
آشنایی با نحوه صدور پروانه ساخت وسیله پزشکیآشنایی با نحوه صدور پروانه ساخت وسیله پزشکیاداره تجهیزات پزشکی