آیین نامه‌ها و فرم‌ها- واحد کنترل عفونت

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
الگوریتم و دستورالعمل برخورد با بیمار مشکوک به کرونا در شرایط بحرانالگوریتم و دستورالعمل برخورد با بیمار مشکوک به کرونا در شرایط بحرانواحد کنترل عفونت
دستورالعمل نظام مراقبت ویروس های موتاسیون یافته (ویرایش دوم)دستورالعمل نظام مراقبت ویروس های موتاسیون یافته (ویرایش دوم)واحد کنترل عفونت
دستورالعمل و فرم های مرتبط برای واکسیناسیون کووید-۱۹دستورالعمل و فرم های مرتبط برای واکسیناسیون کووید-۱۹واحد کنترل عفونت
دستورالعمل نظام مراقبت ویروس های موتاسیون یافته (ویرایش اول)دستورالعمل نظام مراقبت ویروس های موتاسیون یافته (ویرایش اول)واحد کنترل عفونت
دستورالعمل مراقبت و درمان بیماران مشکوک و مبتلا به وبادستورالعمل مراقبت و درمان بیماران مشکوک و مبتلا به وباواحد کنترل عفونت
دستورالعمل شرایط پذیرش بیماران در بیمارستان ها پس از بحران کرونادستورالعمل شرایط پذیرش بیماران در بیمارستان ها پس از بحران کروناواحد کنترل عفونت
دستورالعمل انجام اعمال جراحی الکتیو در ایام  پاندمی ویروس COVID -۱۹دستورالعمل انجام اعمال جراحی الکتیو در ایام پاندمی ویروس COVID -۱۹واحد کنترل عفونت
دستورالعمل ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایام نوروزی ۱۳۹۹ مرتبط با ارائه خدمات درمان مبتلایان به کووید  ۱۹دستورالعمل ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایام نوروزی ۱۳۹۹ مرتبط با ارائه خدمات درمان مبتلایان به کووید ۱۹واحد کنترل عفونت
دستورالعمل دفن اجساد مشکوک و یا قطعی بیماری کرونادستورالعمل دفن اجساد مشکوک و یا قطعی بیماری کروناواحد کنترل عفونت
دستورالعمل پیشگیری و مراقبت بیماری کورونا -برای بیماران مبتلا به سرطاندستورالعمل پیشگیری و مراقبت بیماری کورونا -برای بیماران مبتلا به سرطانواحد کنترل عفونت
دستوالعمل واحد مراقبت از بیماران COVID-۱۹ بعد از ترخیص از بیمارستان (نقاهتگاه)دستوالعمل واحد مراقبت از بیماران COVID-۱۹ بعد از ترخیص از بیمارستان (نقاهتگاه)واحد کنترل عفونت
دستورالعمل نحوه برخورد با بیماران - کووید ۱۹دستورالعمل نحوه برخورد با بیماران - کووید ۱۹واحد کنترل عفونت
آخرین دستورالعمل کورونا ۲۰۱۹ - ۱۲ اسفندآخرین دستورالعمل کورونا ۲۰۱۹ - ۱۲ اسفندواحد کنترل عفونت
چک لیست نظارتی بیمارستانی جهت ارزیابی کورونا ویروسچک لیست نظارتی بیمارستانی جهت ارزیابی کورونا ویروسواحد کنترل عفونت
دستورالعمل کوروناویروس جدید - چین ۲۰۱۹دستورالعمل کوروناویروس جدید - چین ۲۰۱۹واحد کنترل عفونت
راهنمای تجویز داروی اسلتامی ویر - پیشگیری و درمان آنفلوآنزاراهنمای تجویز داروی اسلتامی ویر - پیشگیری و درمان آنفلوآنزاواحد کنترل عفونت
بخشنامه کشوری اوسلتامیویربخشنامه کشوری اوسلتامیویرواحد کنترل عفونت
بخشنامه کشوری نمونه گیری از موارد مشکوک به کورنا ویروس ۹۸ بهمراه لیست خطی و اطلاعات بیماربخشنامه کشوری نمونه گیری از موارد مشکوک به کورنا ویروس ۹۸ بهمراه لیست خطی و اطلاعات بیمارواحد کنترل عفونت
بخشنامه ابلاغی ۱۲۱۴۵ رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر (نمونه گیری)بخشنامه ابلاغی ۱۲۱۴۵ رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر (نمونه گیری)واحد کنترل عفونت
بخشنامه شماره ۱۱۶۹۵(جدا سازی بیماران همودیالیز مبتلا به هپاتیت ، HIV)بخشنامه شماره ۱۱۶۹۵(جدا سازی بیماران همودیالیز مبتلا به هپاتیت ، HIV)واحد کنترل عفونت