دستورالعمل انجام اعمال جراحی الکتیو در ایام پاندمی ویروس COVID -۱۹