مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش -ساعت -پرسنل - بهداشت - اراک-


سقف ساعت آموزشی همکاران در یک سال

سقف ساعت آموزشی همکاران در یک سال به شرح جدول  میباشد و بیشتر از میزان ذکر شده حذف میگردد .   ردیف مقطع تحصیلی مجموع ساعتها ساعت عمومی  ساعت شغلی - مدیریتی - آموزش مداوم 1 دیپلم و فوق دیپلم 150 ساعت 50 ساعت 100 ساعت 2 لیسانس 130 ساعت 32 ساعت  98 ساعت 3 فوق لیسانس به ...