مطالب مرتبط با کلید واژه

مسکن - ملی- بهداشت -اراک -دانشگاه


مسکن ملی

 اختصاص باقیمانده  سهمیه دانشگاه و طبق صورتجلسه شماره 48951 مورخ 12/11/1400 مقرر شد موارد ذیل به نحو مقتضی به اطلاع همکاران رسانده شود: 1-    1-  پرسنلی که در لیست اولیه دانشگاه و فقط برای شهر اراک  ثبت نام نموده و در سامانه ...