خانه بهداشت بیجگان

خانه بهداشت بیجگان

خانه بهداشت بیجگان در سال1362 در محل فعلی تاسیس گردید. مرحوم سعید قاسمی و خانم زهرا اکبری اولین بهورزان روستا بودند.

هم اکنون زوج بهورز آقای تقی محمدی (از سال 1380) و خانم زهر لطفی (از سال 1385)در خانه بهداشت مشغول انجام وظیفه هستند.

شماره تلفن: 08644269410

تاریخ آخرین درج محتوا: دی 97

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۷