خانه بهداشت خاوه

خانه بهداشت خاوه

     خانه بهداشت روستای خاوه در اواخر سال 1361 در منزل آقای رحمان علی مددی و با حضور براهیم نجفی مدیر شبکه بهداشت، تعدادی از کارکنان و جمعی از اهالی روستا افتتاح گردید. منزل آقای علی مددی محل بعدی خانه بهداشت بود اما از سال 1364  تا 1379 به ساختمان مرکز سالمندان، سپس به فعلی منتقل گردید. خانم رحیمی و سه ماه بعد آقای علیرضا سبزه ای اولین بهورزان بودند. اکنون آقای اصغر سخایی و خانم رضایی در این خانه بهداشت مشغول انجام وظیفه هستند.

شماره تلغن: 08644383444 

روستای خاوه در پایگاه سیر ایران

زمان درج محتوا: شهریور 97

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۷