خانه بهداشت ریجان

خانه بهداشت ریجان در سال 1366 در داخل درمانگاه غیاث آباد افتتاح شد.. اولین بهورز آقای علی میرزایی تا سال 1370 اشتغال داشت از سال 1370 تا 1372 خانم معصومه رفیعی و از سال 1374 آقای سید اسماعیل میرزابابایی و همسرشان خانم فاطمه میر ابوالقاسمی در خانه بهداشت مشغول بکار بوده اند..

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۷