مرکز خدمات جامع سلامت روستایی غیاث آباد (مشهد اردهال)

 
عکس قدیمی از مرکز بهداشتی درمانی غیاث آباد
نیروهای شاغل در خانه های بهداشت عبارتند از:
1 بهورز مرد و 1 بهورز زن
فاصله خانه های بهداشت مذکور تا مرکز بهداشتی درمانی به شرح ذیل می باشد:
ریجان:         3 کیلومتر
مهدی آباد    5 کیلومتر (این خانه بهداشت ببعد از بازنشسته شدن بهورز تعطیل می باشد.)
خاوه           9 کیلومتر
خدماتی که در این مرکز ارائه می شود عبارتند از:
ویزیت بیماران، خدمات مامایی، نسخه پیچی، تزریقات و پانسمان، انجام آزمایشات مورد نیاز هفته ای یک روز، انجام سیاری هفته ای سه روز به خانه های بهداشت تحت پوشش
کروکی مرکز
کروکی مرکز

 

تاریخ درج محتوا: شهریور 97

 
   
آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۷