امور مالی

آقای علی شفیعی مسئول واحد مالی شبکه است.

آقای علی شفیعی 

سایر نیروهای مالی شبکه آقایان حمید رضا محمدی، رحمان زندی، علی محمدی و خانم فاطمه فدایی هستند.

عمده ترین وظایف این واحد شامل:

پرداخت حقوق و اضافه کار و کلیه پرداختهای پرسنلی

دریافت تخصیص و هزینه کرد مطابق با آیین نامه مالی معاملاتی

تهیه تفاهمنامه سالیانه بابت دریافت بودجه از دانشگاه علوم پزشکی اراک

و...

تلفن: 08644228357 تا 9 داخلی 132

مستقیم: 08644226621

آخرین ویرایش۲۲ مرداد ۱۳۹۷