کارگزینی

مسئول واحد کارگزینی شبکه بهداشت آقای محمدرضا ذاکرزاده و خانم فرزانه خراسانی کارشناس کارگزینی است.

شرح وظایف:

صدور احکام پرسنلی

استخدام پرسنل جدید

جمع آوری پرونده بازنشستگی پرسنل

تلفن: 08644228357 تا 9 داخلی 121

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۷