مطالب مرتبط با کلید واژه

جراحی دهان،فک و صورت


گروه جراحی دهان، فک و صورت

گروه جراحی دهان، فک و صورت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه 1 دکتر مهدی حیدری زاده هیئت علمی گروه جراحی دهان فک و صورت مدیر گروه جراحی دهان فک و صورت CV 2 دکتر سامان عباسی هیئت علمی گروه جراحی دهان فک و صورت CV 3 دکتر امیررضا شیرازی هیئت علمی گروه جراحی دهان فک و صورت CV 4 دکتر حمید بشیری هیئت ...

طرح دوره گروه جراحی دهان فک و صورت

طرح دوره گروه جراحی دهان فک و صورت

طرح دوره بی حسی موضعی طرح دوره بیماری های سیستمیک 2  طرح دوره درد و دارو شناسی طرح دوره جراحی دهان،فک و صورت نظری 1 طرح دوره جراحی دهان،فک و صورت نظری2  طرح دوره جراحی دهان،فک و صورت عملی1 طرح دوره درس جراحی دهان،فک و صورت ...