مطالب مرتبط با کلید واژه

جراحی دهان،فک و صورت


گروه جراحی دهان، فک و صورت

گروه جراحی دهان، فک و صورت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت آدرس ایمیل رزومه 1 دکتر مهدی حیدری زاده مدیر گروه جراحی دهان فک و صورت MehdiHeydarizadeh@arakmu.ac.ir CV 2 دکتر آرش صراف زاده هیئت علمی گروه جراحی دهان فک و صورت CV     4 دکتر سامان عباسی هیئت علمی گروه جراحی دهان فک و صورت        CV  

طرح دوره گروه جراحی دهان فک و صورت

طرح دوره گروه جراحی دهان فک و صورت

طرح دوره بی حسی موضعی طرح دوره بیماری های سیستمیک 2  طرح دوره درد و دارو شناسی طرح دوره جراحی دهان،فک و صورت نظری 1 طرح دوره جراحی دهان،فک و صورت نظری2  طرح دوره جراحی دهان،فک و صورت عملی1 طرح دوره درس جراحی دهان،فک و صورت ...