مطالب مرتبط با کلید واژه

اساتید مشاور


مسئول اساتید مشاور دانشکده

  نام و نام خانوادگی سمت گروه محل استقرار جناب آقای دکتر مجتبی بیانی  مسئول اساتید مشاور پریودانتیکس  دانشکده دندانپزشکی  

شرح وظایف اساتید مشاور

  شرح وظایف استاد مشاور: 1) تسلط استاد مشاور به کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی، رفاهی، فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی و مشاوره، و آگاه بودن به وظایف و اختیارات خود. 2) توجه خاص به دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و ...