مطالب مرتبط با کلید واژه

تعریف


اهمیت ژورنال کلاب در آموزش پزشکی

اهمیت ژورنال کلاب در آموزش پزشکی :   توانایی ارزیابی نقادانه مقالات و به کارگیری دانش کسب شده از مطالعه آنها در طبابت روز مره بالینی از اجزای کلیدی آموزش پزشکی مداوم  می باشد. ژورنال کلاب یک سنتی، دیرینه برای یادگیری جدیدترین ...