مطالب مرتبط با کلید واژه

انواع


انواع ژورنال کلاب

انواع ژورنال کلاپ :     1-سنتی     در این روش ارائه دهندگان ، مقالات را انتخاب و شرکت کنندگان ارائه آن را مورد نقد قرار می دهند . این پروسه ، اغلب به صورت انتخاب تصادفی مقالات و ارزیابی آن ها بدون استفاده از ...