اسامی پزشکان

ردیفنام و نام خانوادگینوع تخصص
21دکتر نگار حبیبیداروساز-
22دکتر سعیده هاشمیداروساز-
23دکتر فاطمه صمدی نیارکیداروساز-
8دکتر محمدرضا حیدری خومتخصص ارتوپدی-
5دکتر سمیه محبوبیمتخصص اطفال-
9دکتر محمدهادی مرتضویمتخصص اورولوژی-
12دکتر وحید کلهریمتخصص بیهوشی-
13دکتر محمدرضا خسرویمتخصص بیهوشی-
14دکتر فرشته شمسیمتخصص بیهوشی-
2دکتر حامد اکبریمتخصص جراحی عمومی-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.