رسیدگی به شکایات و انتقادات مراجعین و پرسنل

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • شماره تماس*نام کامل
  2
 • تاریخ*تاریخ برگزاری
  3
 • بخش مورد نظر*نام کامل
  4
 • فایل یا تصویر*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   5
  • شرح شکایت، انتقاد و پیشنهاد*توضیح بیشتر
   6