تلفنخانه

تعداد بازدید:۱۹۹۳

تلفنخانه
 

داخلی 2306

 

 

 

اهم شرح وظایف  : 

 

1-       برقراری ارتباط تلفنی (داخلی و خارجی )کارکنان.

2-       مراقبت در طرز کار دستگاه مرکزی تلفن و صفحه کلید و تنظیف و سرویس وسایل و ادوات مربوطه .

3-       رعایت ادب و نزاکت و خونسردی در مکالمات تلفنی.

4-       عندالزوم انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق . 

کلید واژه ها: خدمات عمومی واحد خدمات داخلی مربوطه تلفنی وسایل ادوات

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۱

نظر شما :