ایمنی

تعداد بازدید:۲۰۹۰

مسئول واحد ایمنی:

آقای محسن غنجی

کارشناس پرستاری

داخلی 2287

 

شرح وظایف:

1-همکاری در تدوین، اجراو بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

2-همکاری در خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان

3-همکاری در بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن

4- شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان

5-همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدید های مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع
6-ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم  یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان
7- راهبری و مدیریت خطر موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار
8-شرکت فعالانه در جلسات مرگ و میر و معلولیت ها و پی گیری اتفاقات تهدید کننده ایمنی بیمارحهت انجام تحلیل ریشه ای وقایع

9-اقدام اصلاحی براساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان
10-شرکت و همکاری فعالانه درتدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه
11-بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیماردر داخل بیمارستان
12-گزارش به کارشناس مسئول ایمنی بیمار

کلید واژه ها: ایمنی

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸