ایمنی

تعداد بازدید:۳۱۶۰

کارشناس مسئول واحد ایمنی

خانم مریم جودکی 

کارشناس پرستاری

داخلی 2287

 

 

شرح وظایف:

1-همکاری در تدوین، اجراو بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

2-همکاری در خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان

3-همکاری در بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن

4- شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان

5-همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدید های مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع
6-ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم  یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان
7- راهبری و مدیریت خطر موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار
8-شرکت فعالانه در جلسات مرگ و میر و معلولیت ها و پی گیری اتفاقات تهدید کننده ایمنی بیمارحهت انجام تحلیل ریشه ای وقایع

9-اقدام اصلاحی براساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان
10-شرکت و همکاری فعالانه درتدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه
11-بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیماردر داخل بیمارستان
12-گزارش به کارشناس مسئول ایمنی بیمار

 

کارشناس هماهنگی ایمنی بیمار 

خانم ندا خانی 

کارشناس پرستاری

داخلی 2287

تعریف شغل : کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار و مدیریت خطر ، به عنوان هماهنگ کننده برنامه های ایمنـی بیمـار در سرتاسر بیمارستان بوده و ممیزی کلیه فعالیتهای ایمنی بیمار را بر عهده دارد

 شرح وظایف و مسئولیت ها :

1 همکاری در تدوین ، اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان بـه منظـور دسـتیابی بـه سـطح یـک استاندارد های بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار .

2  همکاری در خود ارزیابی استاندارد های الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان .

3 همکاری در بررسی فرهنگ ایمنی بیمار به صورت سالیانه و انجام اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن .

4 شرکت در بازدید های مدیریتی ایمنی بیمار و پیگیری انجام اقدام اصلاحی و بازخورد آن به کارکنان .

5 همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدید های مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع .

6  ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان .

7  راهبری و مدیریت خطر موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار .

9  اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان .

10 گزارش به کارشناس مسئول ایمنی بیمار .

 

کلید واژه ها: ایمنی بیمارستان دوستدار ایمنی دوستدار ایمنی تهدید کننده ایمنی کننده ایمنی ایمنی بیمار ایمنی بیمار بیمارستان بیمار دوستدار ایمنی بیمار بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۴۰۲

نظر شما :