واحد اعتباربخشی

تعداد بازدید:۲۲۴۷

مسئول واحد اعتباربخشی

خانم فهیمه داودآبادی

کارشناس پرستاری

داخلی 2287

 

 

وظائف واحد اعتباربخشی:

راهنمایی و ترویج استانداردهای اعتباربخشی در داخل بیمارستان
تمرکز بر کیفیت مراقبت های بالینی
شناسایی و تعریف شاخص های عملکرد
شناسایی ، تحلیل و مدیریت ریسک فاکتورهای بالینی در بیمارستان
بازنگری نتایج ممیزی بالینی بر اساس شاخص های تعریف شده و ایجاد توصیه هایی برای بهبود
بازنگری حوادث بالینی نا مطلوب وعوارض جانبی دارو
بررسی شکایات بیماران و کارکنان
بازنگری ممیزی مدارک پزشکی و پرستاری
ایجاد جوی از اعتماد
داشتن جلسات عملی، دارای اختیار، بی طرف و پاسخگو
 سنجش میزان رضایت کارکنان وبیماران

کلید واژه ها: اعتباربخشی

آخرین ویرایش۰۳ مهر ۱۴۰۰