واحد اعتباربخشی

تعداد بازدید:۴۰۱۹

مسئول واحد اعتباربخشی

خانم  ندا خانی

کارشناس پرستاری

داخلی 2288

 

 

وظائف واحد اعتباربخشی:

راهنمایی و ترویج استانداردهای اعتباربخشی در داخل بیمارستان
تمرکز بر کیفیت مراقبت های بالینی
شناسایی و تعریف شاخص های عملکرد
شناسایی ، تحلیل و مدیریت ریسک فاکتورهای بالینی در بیمارستان
بازنگری نتایج ممیزی بالینی بر اساس شاخص های تعریف شده و ایجاد توصیه هایی برای بهبود
بازنگری حوادث بالینی نا مطلوب و عوارض جانبی دارو
بررسی شکایات بیماران و کارکنان
بازنگری ممیزی مدارک پزشکی و پرستاری
ایجاد جوی از اعتماد
داشتن جلسات عملی، دارای اختیار، بی طرف و پاسخگو
 سنجش میزان رضایت کارکنان و بیماران

کلید واژه ها: اعتباربخشی بالینی بازنگری کارکنان شناسایی

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۴۰۲