مدیریت

تعداد بازدید:۷۸۳۳

از این که بیمارستان تخصصی ولیعصر ( عج )  را برای دریافت خدمات سلامت برگزیده اید از شما سپاسگزاریم. بیمارستان ولیعصر ( عج ) یک مرکز آموزشی درمانی میباشد که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی  و وزارت بهداشت و درمان اداره می شود. هدف بنده و تمامی همکارانم در این مرکز درمانی ارائه خدمات مطلوب به بیماران است.

رویکرد ما اخلاق مداری، بیمار محوری ،ایمنی بیمار و فرهنگ ارتقاء مستمر کیفیت است و از خداوند منان روح و جسمی سالم برای شما طلب می نمایم .

 

  سعید عبادی 
مدیر مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر (عج)

 

  سعید عبادی 
    کارشناس پرستاری
مدیر مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج)

 

رزومه کاری : 

سوپروایزر مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر ( عج ) 

سوپروایزر ارشد مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر ( عج ) 

مدیر مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر به مدت 2 سال 

سوپروایزر اورژانس مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر ( عج ) 

سوپروایزر مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر  (( مسئول بخش اعصاب و روان ))

مسئول واحد اعصاب و روان شهید هاشمی سنجانی 

کردیناتور ارشد پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی اراک 

 

 

شرح وظایف مدیر بیمارستان : 

1  . مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان 

2 .  انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان 

3 .  هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان 

4 .  هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان ، بخشهای اداری ، مالی ، بالینی ، پزشکی و ...

5 .  شرکت در جلسات هیات رئیسه ، تحویل اداری ، آموزش ، کمیته های بیمارستانی و غیره 

6 .  تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن .

7 . کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان .

8 . تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان .

9 .  تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان.

10 . نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها .

11 . ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی .

12 . تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و رهنمایی آنان .

13 .  ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان .

14 .  ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان .

15 .  شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه .

16 .  مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان .

17 .  ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش .

18 .  هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه .

19 .  هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی ، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه .

20 . برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و دراز مدت بیمارستان به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران .

21 . انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .

 

شماره تلفن :  32222003  داخلی 2201 و 2202 

فکس :  32231283

ایمیل :

valiasr_hospital_arak@yahoo.con

کلید واژه ها: مدیریت تیم مدیریتی ریاست بیمارستان بخشهای درمانی آموزشی درمانی مرکز آموزشی درمانی واحدهای مدیر مرکز آموزشی درمانی درمانی حضرت درمانی حضرت ولیعصر درمانی حضرت ولیعصر عج مرکز مدیر مرکز اهدا عضو

آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۴۰۱

نظر شما :