درباره ما (رسالت کتابخانه)

تعداد بازدید:۱۸۴۰

تاریخچه:

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (ع) اولین مرکز آموزشی درمانی این دانشگاه کار خود را حدودا از سال 1368  این کتابخانه تخصصی تاسیس گردید.

مرکزی برای منابع چاپی  دانشجویان پزشکی، پرستاری، رزیدنت های جراحی، مغز و اعصاب، بیهوشی، عفونی، رادیولوژی، ارتوپدی  و ... می باشد.

رسالت: 

این کتابخانه ، مانند سایر کتابخانه هایی  که در بیمارستان‌ها و دیگر مراکز پزشکی ایجاد می‌گردد اشاعه اطلاعات زیست پزشکی و بالینی برای اهل حرفه پزشکی مانند پزشکان، پرستاران، تکنسین‌های آزمایشگاهی، پیراپزشکان، و مدیران بیمارستان است و  ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ  از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ، اﺳﺘﺎدان ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان،  ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺎﻋﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت و  اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن است.

ارائه برترین خدمات آموزشی و پژوهشی اثربخش با بهره گیری از نیروی انسانی مجرب و کارآمد در سطح بیمارستان  رسالت این واحد می باشد.

خط مشی کتابخانه :

پویایی و کارآمدی هر کتابخانه مستلزم ارائه خدمات مناسب به مراجعین بوده و به عبارتی هویت هر کتابخانه نزد کاربران با ارائه خدمات آن شناخته می شود که بیشترین تبلور این خدمات در قسمت امانت کتابخانه می باشد. لذا کتابخانه بیمارستان بر خود لازم می داند که با پرهیز از اعمال سلیقه شخصی و تبعیض در سیستم امانت خود ، درجهت بهبود و سهولت سرویس دهی در میز امانت تلاش نموده و با پیگیری منظم دیرکرد ها و نیز کامپیوتری نمودن میز امانت ، این امکان را فراهم آورد. همچنین کتابخانه با تهیه آمارهای لازم از میز امانت می بایست مشکلات موجود را بررسی و مرتفع نموده و نیز بر روند پیشرفتها آگاهی یابد.

مجموعه سازی: 

وجه تمایز این کتابخانه‌ بیمارستانی ها ، تأکید بر تهیه منابعی است که در معالجه و مراقبت بالینی از بیماران است.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزی ، ﻓﺮاﻫﻢ آوری ، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ نظیر  فهرستنویسی، ورود اطلاعات در سیستم جامع نرم افزار کتابخانه و پرینت بارکدها توسط کتابداران متخصص کتابخانه مرکزی انجام می شود و در نهایت توسط کتابدار کتابخانه دانشکده منابع جدید ثبت دفتر و آماده سازی می گردد.

تامین منابع چاپی و الکترونیکی  اعم از کتب فارسی، لاتین  و نشریات با تخصیص بودجه از معاونت تحقیقات و خرید منابع توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه انجام می شود.

چشم انداز: 

دستیابی به کتابخانه ای با فضای مناسب، افزایش ساعت کاری کتابخانه، توسعه منابع چاپی و الکترونیکی چشم انداز این کتابخانه می باشد.

کتابخانه بیمارستان در تلاش است  با به کارگیری کتابداران بالینی ومتخصصین اطلاع رسانی پزشکی،استفاده از فناوری های نوین،تامین منابع اطلاعاتی چاپی والکترونیک به روز،تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران ودسترسی آسان به اطلاعات مبتنی بر شواهد پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار و سطح سلامت جامعه گام بردارد.

مهارت و توانمندی های مورد نیاز کتابدار:

مهارت های خدمت به مشتری و طرز برخورد با ارباب رجوع

مهارت های سازمانی جهت برقراری ارتباط مناسب با مدیران و سایر کارکنان کتابخانه

مهارتهای ارتباطی گفتاری و نوشتاری در حد خوب

مهارت کاربرد کامپیوتر به خصوص در مورد استفاده از پایگاه  های داده و اینترنت

مهارت انجام تحقیق در حد خوب

داشتن اطلاعات عمومی خوب و یا داشتن اطلاعات اختصاصی خوب زمانی که در کتابخانه های تخصصی فعالیت می کنید.

جامعه استفاده کننده:

 دانشجویان پزشکی، علوم آزمایشگاهی، رادیولوزی و پرستاری، اساتید و دستیاران:  جراحی ، جراحی  مغز و اعصاب، بیهوشی، عفونی، ارتوپدی، رادیولوژی، طب اورژانس  و اساتید گروه پوست، ارولوژی، جراحی توراکس، جراحی عروق می باشد.

الزامی است جهت خدمت به اعضای دانشگاه،  امانت بین کتابخانه ای در تمامی کتابخانه های دانشگاه  مرکزی ، دانشکده ای و بیمارستانی  با نظارت کتابخانه مرکزی انجام شود.

کلید واژه ها: رسالت کتابخانه چشم انداز کتابخانه

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۲