تغذیه و رژیم درمانی

تعداد بازدید:۴۳۹۶

مسئول واحد تغذیه و رژیم درمانی 
خانم نسترن شمسی 
کارشناسی رژیم درمانی

 

 شرح وظایف کارشناس تغذیه و رژیم درمانی با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو به شرح زیر می باشد:
        1.        تنظیم برنامه های هفتگی،ماهیانه وفصلی برای تهیه غذا
        2.        برآورد روزانه مواد غذایی
        3.        نظارت بر انبارش مواد غذایی
        4.        کنترل کیفیت مواد ورودی به آشپزخانه
        5.        نظارت بر آماده سازی مواد غذایی و در نهایت طبخ
        6.        تهیه وتدوین فرمولهای خاص غذایی برای بیماران
        7.        دستور تهیه مایع گاواژ ICU و بخشها و نظارت بر آماده سازی و تقسیم آن
        8.        تفکیک لیست ارسالی از بخش ها و محاسبه تعداد بیماران رژیمی با توجه به رژیم مربوطه و رژیم غذایی معمولی بیماران بستری و نصب آمار در آشپزخانه
        9.        مشاوره تغذیه ورژیم درمانی بیماران بستری با توجه به درخواست پزشک مربوطه
      10.      پیشنهاد انجام آزمایشات لازم ازموادغذایی خام وپخته وپیگیری نتایج آن ازمسئول مربوطه
      11.      نظارت برفعالیت کارکنان تحت سرپرستی
      12.      تشکیل جلسات کمیته تغذیه بیمارستانی وبحث وتبادل نظر با اعضاء کمیته در خصوص چالشهای موجود و استفاده از مهارتهای حل مشکل
      13.      شرکت در دوره های آموزشی به منظور به روزکردن دانش ومهارتهای مورد نیاز
      14.      بررسی میزان رضایتمندی افراد تحت پوشش خدمات تغذیه ای بیمارستان
      15.      آموزش تغذیه ای پرسنل تحت سرپرستی
      16.      آموزش تغذیه ای پرسنل بیمارستان جهت ارتقاء دانش تغذیه ای
      17.      ارائه گزارش از فعالیتها و مشکلات بهمدیریت بیمارستان
      18.      انجام سایر اموری که درحدود وظایف ومسئولیتهای تعیین شده ازجانب ما فوق ارجاع میگردد

 

رزومه کاری : 

کارشناس تغذیه رژیم درمانی بیمارستان سینا 

کارشناس تغذیه رژیم درمانی مرکز بهداشت شهرستان اراک 

 

شماره تماس : 

32222003 الی 8 

داخلی 2403

کلید واژه ها: تغذیه رژیم رژیم درمانی غذایی مواد غذایی درمانی مواد کارشناس تغذیه تغذیه رژیم تغذیه رژیم درمانی کارشناس تغذیه رژیم کارشناس تغذیه رژیم درمانی

آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۴۰۱

نظر شما :