اورژانس مردان و زنان

تعداد بازدید:۲۱۴۱

مسئول بخش اورژانس مردان:

آقای اسفند رضازاده

کارشناس پرستاری

داخلی 2255

 

مسئول بخش اورژانس زنان:

خانم نیره حیدری

کارشناس پرستاری

داخلی 2296


اورژانس بستری مردان
24 تخت فعال و 9 اتاق واقع در طبقه اول ساختمان اورژانس که با سیستم آسانسور به واحد تحت حاد مرتبط می باشد. بیماران مرد در این واحد به سرویس مربوطه منتقل و تحت درمان قرار می گیرند. مدت توقف در این بخش 12 تا 24 ساعت است.
تجهیزات موجود در این بخش :
 دستگاه مانیتورینگ بدساید، 4 دستگاه ونتیلاتور پرتابل، پمپ انفوزیون سرم، نگاتوسکوپ، 2 دستگاه ساکشن پرتابل، 2 عدد ترالی اورژانس، لارنگوسکوپ، یک سیستم کامپیوتر در ایستگاه پرستاری مربوط به HIS بیمارستان که همه ی پیگیری های درمان و آزمایشات و گرافی بیماران از این طریق هماهنگ و پیگیری می شوند.
 


 
 

 
اورژانس بستری زنان
22 تخت فعال، 8 اتاق که سیستم آسانسور با واحد تحت حاد مرتبط می باشد. بیماران خانم و کودکان در این واحد به سرویس مربوطه منتقل می شوند.
تمام اقدامات و مراحل انجام کار در این واحد شبیه اورژانس بستری مردان می باشد.
تجهیزات موجود در این بخش :
 عدد ترالی اورژانس مجهز، 2 دستگاه الکتروشوک، 1دستگاه ساکشن،1 دستگاه ونتیلاتور پرتابل، 2 دستگاه پالس اکسی متر پرتابل

 


 

کلید واژه ها: اورژانس

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۸