فرم رضایت سنجی کارکنان سال ۱۳۹۹-۲

نظرسنجی کارکنان ۱۳۹۹
 • همکار محترم .... ضمن سلام وآرزوی توفیق با عنایت به اینکه افزایش بهره وری نیروی انسانی یکی از اهداف مهم این مرکز محسوب می شود ، در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر ، بررسی رضایتمندی کارکنان می تواند تا حد زیادی موثر واقع گردد.، لذا خواهشمند است با تکمیل فرم مذکور مسئولین بیمارستان را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند سازید . لازم به ذکر است اطلاعات درج شده در پرسشنامه کاملاً محرمانه می باشد . م ر پ
  0
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  1
 • نوع استخدام*
  رسمی
  پیمانی
  قرارداد کارمعین
  طرحی
  سایر
  2
 • 3
 • رسته شغلی*
  اداری و پشتیبانی
  درمانی
  پاراکلینیک
  خدمات
  4
 • 1 ) نظارت و سرپرستي*ضعیفمتوسطخوبعالی
  ميزان رضايت از نحوه برخورد مديران ارشد مركز
  میزان رضایت از نحوه برخورد مسئول مستقیم خود
  میزان پاسخگویی و دسترسی به مسئولین خدمات درمانی
  میزان دسترسی و نحوه برخورد سوپروایزرین شیفت ها
  میزان رضایتمندی از برقراری عدالت و عدم تبعیض بین کارکنان توسط مافوق
  میزان رضایت از کیفیت فضای فیزیکی محیط کار ( سرمایش، گرمایش، نظافت و ایمنی)
  میزان رضایت از تهیه و ارزیابی وسایل و تجهیزات حفاظت فردی
  5
 • 2 ) امکانات رفاهی*ضعیفمتوسطخوبعالی
  میزان رضایت از سرویس دهی ایاب و ذهاب ( پاکیزگی خودرو ، سیستم سرمایشی و گرمایشی ، حضور به موقع در ایستگاه )
  کیفیت غذای بیمارستان
  میزان رضایت از امکانات رفاهی ( وام ، سفر، امکانات ورزشی، ....)
  میزان رضایت از عملکرد و محیط مهد کودک
  میزان رضایت از کیفیت کار رختشویخانه
  6
 • 3 ) رضایت شغلی*ضعیفمتوسطخوبعالی
  میزان رضایت مندی از ارزشابی کارکنان و انتخاب کارمند نمونه
  میزان رضایت از انجام به موقع ارتقاء رتبه و گروه
  میزان رضایت مندی از زمان پرداخت فوق العاده های دریافتی
  میزان رضایت مندی از دوره های آموزشی با نیازهای شغلی
  میزان رضایتمندی از اثربخش بودن آموزش های مداوم و ضمن خدمت
  میزان رضایت از بیمه ( تکمیلی، مسئولیت، بازنشستگی،...)
  میزان رضایت مندی از پست سازمانی متناسب با تحصیلات و مهارت شغلی
  7