فرم رضایت سنجی کارکنان سال ۱۴۰۰

نظرسنجی کارکنان 1400
 • همکار محترم .... ضمن سلام وآرزوی توفیق با عنایت به اینکه افزایش بهره وری نیروی انسانی یکی از اهداف مهم این مرکز محسوب می شود ، در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر ، بررسی رضایتمندی کارکنان می تواند تا حد زیادی موثر واقع گردد.، لذا خواهشمند است با تکمیل فرم مذکور مسئولین بیمارستان را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند سازید . لازم به ذکر است اطلاعات درج شده در پرسشنامه کاملاً محرمانه می باشد . م ر پ
  0
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  1
 • نوع استخدام*
  رسمی
  پیمانی
  قرارداد کارمعین
  طرحی
  سایر
  2
 • 3
 • رسته شغلی*
  اداری و پشتیبانی
  درمانی
  پاراکلینیک
  خدمات
  4
 • 1 ) نظارت و سرپرستي*ضعیفمتوسطخوبعالی
  ميزان رضايت از نحوه برخورد مديران ارشد مركز
  میزان رضایت از نحوه برخورد مسئول مستقیم خود
  میزان پاسخگویی و دسترسی به مسئولین خدمات درمانی
  میزان دسترسی و نحوه برخورد سوپروایزرین شیفت ها
  میزان رضایتمندی از برقراری عدالت و عدم تبعیض بین کارکنان توسط مافوق
  میزان رضایت از کیفیت فضای فیزیکی محیط کار ( سرمایش، گرمایش، نظافت و ایمنی)
  میزان رضایت از تهیه و ارزیابی وسایل و تجهیزات حفاظت فردی
  5
 • 2 ) امکانات رفاهی*ضعیفمتوسطخوبعالی
  میزان رضایت از سرویس دهی ایاب و ذهاب ( پاکیزگی خودرو ، سیستم سرمایشی و گرمایشی ، حضور به موقع در ایستگاه )
  کیفیت غذای بیمارستان
  میزان رضایت از امکانات رفاهی وام ، سفر، امکانات ورزشی
  میزان رضایت از کیفیت کار رختشویخانه
  6
 • 3 ) رضایت شغلی*ضعیفمتوسطخوبعالی
  میزان رضایت مندی از ارزشابی کارکنان و انتخاب کارمند نمونه
  میزان رضایت از انجام به موقع ارتقاء رتبه و گروه
  میزان رضایت مندی از زمان پرداخت فوق العاده های دریافتی
  میزان رضایت مندی از دوره های آموزشی با نیازهای شغلی
  میزان رضایتمندی از اثربخش بودن آموزش های مداوم و ضمن خدمت
  میزان رضایت از بیمه ( تکمیلی، مسئولیت، بازنشستگی)
  میزان رضایت مندی از پست سازمانی متناسب با تحصیلات و مهارت شغلی
  7
 • ارتباط با همکاران*ضعیفمتوسطخوبعالی
  میزان رضایت از عملکرد پرسنل واحد خدمات
  میزان رضایت از نحوه عملکرد حفاظت فیزیکی
  میزان رضایت از نحوه عملکرد آزمایشگاه
  میزان رضایت از نحوه عملکرد رادیولوژی
  میزان رضایت از نحوه عملکرد داروخانه
  میزان رضایت از نحوه عملکرد واحد IT و سیستم HIS
  میزان رضایت از نحوه عملکرد تجهیزات پزشکی
  میزان رضایت از نحوه عملکرد ارتباط حرفه ای بین خود و دیگر همکاران
  میزان رضایت از واکسیناسیون کارکنان
  میزان رضایت از نحوه عملکرد واحد کارگزینی
  میزان رضایت از نحوه عملکرد واحد امور مالی
  میزان رضایت از نحوه عملکرد واحد رفاه و تربیت بدنی
  میزان رضایت از نحوه عملکرد واحد روابط عمومی
  8
 • نظرات*توضیح بیشتر
  9