گزارش خطا

عنوان فرم
 • نام و نام خانوادگی گزارش دهنده*نام کامل
  0
 • 1
 • تاریخ وقوع خطا*تاریخ برگزاری
  2
 • ساعت وقوع خطا*نام کامل
  3
 • نام بخش*نام کامل
  4
 • خطا توسط کدام واحد رخ داده است*کشرو مورد نظر را انتخاب کنید
  5
 • کد پذیرش یا شماره پرونده بیمار*نام کامل
  6
 • فایل پیوست*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   7
  • شرح وقوع خطا*توضیح بیشتر
   8
  • علت بروز خطا*توضیح بیشتر
   9
  • اقدام اصلاحی انجام شده و یا پیشنهادی*توضیح بیشتر
   10
  • شدت خطای اتفاق افتاده (درجه صدمه) برای بیمار چقدر است؟*کشرو مورد نظر را انتخاب کنید
   11
  • احتمال وقوع مجدد خطا در آینده چقدر است؟*کشرو مورد نظر را انتخاب کنید
   12
  • آیا خطا منجر به آسیب به بیمار شده است؟*کشرو مورد نظر را انتخاب کنید
   13
  • آیا خطا منجر به آسیب پرسنل شده است؟*کشرو مورد نظر را انتخاب کنید
   14
  • آیا خطا منجر به متحمل شدن هزینه برای بیمار شده است؟*کشرو مورد نظر را انتخاب کنید
   15