اخبار اصلی

بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی از پاویون های مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر ( عج ) گالری

 بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی از پاویون های مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر ( عج )  دکتر رسول جعفری ، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ضمن بازدید پاویون ها و گفتگو با دانشجویان از فضای موجود ابراز رضایت نمود .

ادامه مطلب