افتخارات

کسب گواهینامه استاندارد ایزو مدیریت کیفیت در سال 1389

کسب گواهینامه اعتباربخشی ملی در سال 1394

کلید واژه ها: افتخاراتاطلاعات بیمارستان

آخرین ویرایش۲۸ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۶۰