فیزیوتراپی

مسئول فیزیوتراپی:
آقای ساجدیان
کارشناس فیزیوتراپی
داخلی 2347

 

شرح وظایف:
        1.        نوشتن برنامه مسئول بخش
        2.       انجام فیزیوتراپی برای بیماران بستری با توجه به دستور پزشک
        3.        ثبت مراحل درمان در برگه فیزیوتراپی
        4.        ثبت آمار بیماران در دفتر ثبت آماز فیزیوتراپی
        5.        استفاده صحیح از تجهیزات و وسایل بخش
        6.        آموزش و توصیه به بیماران و همراهان
        7.        شرکت در بازآموزیها و ارائه مدارک
        8.        شرکت در جلسات بیمارستان
        9.        رعایت اصول اخلاقی حرفه ای
       10.       نظارت بر اجرایاقدامات فیزیوتراپی توسط کارشناسان
       11.       دستور پیگیری و تعمیر و سرویس وسایل بخش
درخواست خرید اقلام مورد نیاز بخش

 

 

کلید واژه ها: فیزیوتراپیروز فیزیوتراپیواحدهای پاراکلینیکی

آخرین ویرایش۲۸ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۷۵۱