تقدیر و تشکر بیمار از پرسنل بخش عفونی و ایزوله تنفسی

کلید واژه ها: تقدیر و تشکر بیمار از پرسنلتقدیر

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۶۴