مشاورین واحد

تعداد بازدید:۶۴۳

 

ردیف

نام نام خانوادگی مشاور

نوع ارائه مشاوره

آخرین رشته تحصیلی

E-mail

محل اشتغال

1

امیر الماسی حشیانی

آمار و انالیز داده ها

دکترای اپیدمیولوژی

A.almasi@arakmu.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی

2

امیر الماسی حشیانی

اپیدمیولوژی و متدولوژی

دکترای اپیدمیولوژی

A.almasi@arakmu.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی

3

فریبا فرخی

جستجو  منابع

کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

f.farokhi@arakmu.ac.ir

بیمارستان ولیعصر

4

فریبا فرخی

پروپوزال نویسی

کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

f.farokhi@arakmu.ac.ir

بیمارستان ولیعصر

5

دکترمحمدرضا بزرگمنش

مقاله نویسی

متخصص ارتوپدی

mhmmdrz_bzrgmnsh@yahoo.com

دانشکده پزشکی

6

امیر الماسی حشیانی

ویرایش مقالات به زبا ن انگلیسی

دکترای اپیدمیولوژی

A.almasi@arakmu.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی

7

فریبا فرخی

ساب میت و پی گیری چاپ مقالات

کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

f.farokhi@arakmu.ac.ir

بیمارستان ولیعصر

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۰