آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدهابرنامه استراتژیک دانشگاه
دستورالعمل اجرایی ماده۶قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگانقانون حمایت از مصرف کننده
فرم های مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکردفرم ها
فرم های مدیریت توسعه سازمان وتحول اداریفرم ها
بازنگری برنامه استراتژیک درسال۹۶برنامه استراتژیک دانشگاه
برنامه استراتژیک دانشگاه سال ۹۴برنامه استراتژیک دانشگاه
فرآیندهای مدیریت منابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانیفرآیندها
فرآیندهای مدیریت امور پشتیبانی ورفاهیفرآیندها
فرآیندهای مدیریت امورمالیفرآیندها
فرآیندهای مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکردفرآیندها
فرآیندهای مدیریت منابع انسانیفرآیندها
فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان وتحول اداریفرآیندها
قوانین وآیین نامه های مدیریت منابعه فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانیقوانین، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها
قوانین وآیین نامه هاوقرادادهای مدیریت امور پشتیبانی ورفاهیقوانین، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها
قوانین وآیین نامه های مدیریت امورمالیقوانین، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها
قوانین وآیین نامه های مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکردقوانین، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها
قوانین وآیین نامه های مدیریت منابع انسانیقوانین، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها
قوانین و آئین‌نامه‌های مدیریت توسعه سازمان و تحول اداریقوانین، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها