آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم های مدیریت توسعه سازمان وتحول اداریفرم ها
فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان وتحول اداریفرآیندها
قوانین وآیین نامه های مدیریت توسعه سازمان وتحول اداریقوانین،آیین نامه هاوبخشنامه ها
فرآیندهای مدیریت منابع انسانیفرآیندها
قوانین وآیین نامه های مدیریت منابع انسانیقوانین،آیین نامه هاوبخشنامه ها
فرم های مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکردفرم ها
فرآیندهای مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکردفرآیندها
قوانین وآیین نامه های مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکردقوانین،آیین نامه هاوبخشنامه ها
فرآیندهای مدیریت امورمالیفرآیندها
قوانین وآیین نامه های مدیریت امورمالیقوانین،آیین نامه هاوبخشنامه ها
بازنگری برنامه استراتژیک درسال۹۶برنامه استراتژیک دانشگاه
فرآیندهای مدیریت امور پشتیبانی ورفاهیفرآیندها
قوانین وآیین نامه هاوقرادادهای مدیریت امور پشتیبانی ورفاهیقوانین،آیین نامه هاوبخشنامه ها
دستورالعمل اجرایی ماده۶قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگانقانون حمایت از مصرف کننده
برنامه استراتژیک دانشگاه سال ۹۴برنامه استراتژیک دانشگاه
فرآیندهای مدیریت منابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانیفرآیندها
قوانین وآیین نامه های مدیریت منابعه فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانیقوانین،آیین نامه هاوبخشنامه ها