بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم

 

مسئول بسته : دکترفاطمه قهرمانی

 رشته : دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

مرتبه علمی : استادیار 

کارشناس بسته: رضوان رضایی 

 

اهداف بسته :

بازنگری رسالت، غایات و کارکردهای دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مدل دانشگاه های کارآفرین

بازبینی ساختار دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس کارکردهای دانشگاه کارآفرین

مهندسی فرایندهای دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مدل دانشگاه کارآفرین

توسعه زیرساخت ها و منابع دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مدل دانشگاه کارآفرین 

طراحی نظام نوآوری منطقه ای در مناطق آمایشی مبتنی بر تعامل مراکز آموزش عالی سلامت، دانشگاه های وزارت علوم و بخش صنعت و خدمات در منطقه آمایشی

طراحی و اجرای مدل های راهاندازی شرکت های دانش بنیان در حوزه آموزش عالی سالمت

طراحی و اجرای الگوهای کارآفرینی در حوزه سالمت به منظور ایجاد و ارتقاء جایگاه های شغلی دانش آموختگان علوم پزشکی

طراحی و اجرای برنامه های آموزشی جدید تولیدمحور و علمی کاربردی براساس نیازهای بومی و ملی در حوزه علوم پزشکی

راه اندازی مراکز رشد (انکوباتور) و پارک های دانش و فناوری در هر یک از مناطق آمایشی

راه اندازی صندوق حمایت از نوآوری ها(سرمایه گذاری خطرپذیر)  در هر یک از مناطق آمایشی

طراحی و استقرار سامانه محاسبه هزینه تمام شده رشته مقاطع دانشگاهی

حمایت از انجام مطالعات هزینه اثربخشی آموزش عالی سلامت

حمایت از انجام مطالعات بازگشت سرمایه آموزش عالی سلامت

حمایت از انجام مطالعات افزایش بهره وری آموزش عالی سلامت

توسعه مدل جامع درآمدزایی دانشگاه های علوم پزشکی

طراحی مدل گرانت های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی

طراحی مدل وام های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی

طراحی مدل سوبسیدهای درونی  رشته های کم اولویت به رشته های پر اولویت، از رشته های پر تقاضا به رشته های کم تقاضا و از فراگیران برخوردار به فراگیران محروم در دانشگاه های علوم پزشکی

 

کلید واژه ها: نسل سوم طرح تحول

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۹